४०१.ॐ धनुष्मते नमः ।
४०२.ॐ धनदात्रे नमः ।
४०३.ॐ धर्माधर्मविवर्जिताय नमः ।
४०४.ॐ धर्मरूपाय नमः ।
४०५.ॐ धनुर्दिव्याय नमः ।
४०६.ॐ धर्मशास्त्रात्मचेतनाय नमः ।
४०७.ॐ धर्मराज प्रियकराय नमः ।
४०८.ॐ धर्मराज सुपूजिताय नमः ।
४०९.ॐ धर्मराजेष्टवरदाय नमः ।
४१०.ॐ धर्माभीष्टफलप्रदाय नमः ।
४११.ॐ नित्यतृप्तस्वभावाय नमः ।
४१२.ॐ नित्यकर्मरताय नमः ।
४१३.ॐ निजपीडार्तिहारिणे नमः ।
४१४.ॐ निजभक्तेष्टदायकाय नमः ।
४१५.ॐ निर्मासदेहाय नमः ।
४१६.ॐ नीलाय नमः ।
४१७.ॐ निजस्तोत्रबहुप्रियाय नमः ।
४१८.ॐ नलस्तोत्रप्रियाय नमः ।
४१९.ॐ नलराजसुपूजिताय नमः ।
४२०.ॐ नक्षत्रमण्डलगताय नमः ।
४२१.ॐ नमतांप्रियकारकाय नमः ।
४२२.ॐ नित्यार्चितपदाम्भोजाय नमः ।
४२३.ॐ निजाज्ञापरिपालकाय नमः ।
४२४.ॐ नवग्रहवराय नमः ।
४२५.ॐ नीलवपुषे नमः ।

shani shahastra namavali