३५१.ॐ द्वादशार्कसूनवे नमः ।
३५२.ॐ दैवज्ञपूजिताय नमः ।
३५३.ॐ दैवज्ञचित्तवासिने नमः ।
३५४.ॐ दमयन्त्यासुपूजिताय नमः ।
३५५.ॐ द्वादशाब्दंतु दुर्भिक्षकारिणे नमः ।
३५६.ॐ दुःस्वप्ननाशनाय नमः ।
३५७.ॐ दुराराध्याय नमः ।
३५८.ॐ दुराधर्षाय नमः ।
३५९.ॐ दमयन्तीवरप्रदाय नमः ।
३६०.ॐ दुष्टदूराय नमः ।
३६१.ॐ दुराचारशमनाय नमः ।
३६२.ॐ दोषवर्जिताय नमः ।
३६३.ॐ दुःसहाय नमः ।
३६४.ॐ दोषहन्त्रे नमः ।
३६५.ॐ दुर्लभाय नमः ।
३६६.ॐ दुर्गमाय नमः ।
३६७.ॐ दुःखप्रदाय नमः ।
३६८.ॐ दुःखहन्त्रे नमः ।
३६९.ॐ दीप्तरञ्जितदिङ्मुखाय नमः ।
३७०.ॐ दीप्यमान मुखाम्भोजाय नमः ।
३७१.ॐ दमयन्त्याःशिवप्रदाय नमः ।
३७२.ॐ दुर्निरीक्ष्याय नमः ।
३७३.ॐ दृष्टमात्रदैत्यमण्डलनाशकाय नमः ।
३७४.ॐ द्विजदानैकनिरताय नमः ।
३७५.ॐ द्विजाराधनतत्पराय नमः ।

shani shahastra namavali