३०१.ॐ तिलापूपप्रियाय नमः ।
३०२.ॐ तिलहोमप्रियाय नमः ।
३०३.ॐ तापत्रयनिवारकाय नमः ।
३०४.ॐ तिलतर्पणसन्तुष्टाय नमः ।
३०५.ॐ तिलतैलान्नतोषिताय नमः ।
३०६.ॐ तिलैकदत्तहृदयाय नमः ।
३०७.ॐ तेजस्विने नमः ।
३०८.ॐ तेजसान्निधये नमः ।
३०९.ॐ तेजसादित्यसङ्काशाय नमः ।
३१०.ॐ तेजोमयवपुर्धराय नमः ।
३११.ॐ तत्त्वज्ञाय नमः ।
३१२.ॐ तत्त्वगाय नमः ।
३१३.ॐ तीव्राय नमः ।
३१४.ॐ तपोरूपाय नमः ।
३१५.ॐ तपोमयाय नमः ।
३१६.ॐ तुष्टिदाय नमः ।
३१७.ॐ तुष्टिकृते नमः ।
३१८.ॐ तीक्ष्णाय नमः ।
३१९.ॐ त्रिमूर्तये नमः ।
३२०.ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः ।
३२१.ॐ तिलदीपप्रियाय नमः ।
३२२.ॐ तस्यपीडानिवारकाय नमः ।
३२३.ॐ तिलोत्तमामेनकादिनर्तनप्रियाय नमः ।
३२४.ॐ त्रिभागमष्टवर्गाय नमः ।
३२५.ॐ स्थूलरोम्णे नमः ।

shani shahastra namavali