२०१.ॐ कोणस्थाय नमः ।
२०२.ॐ कृष्णाङ्गमहिषीदानलोलुपाय नमः ।
२०३.ॐ कामपूजिताय नमः ।
२०४.ॐ क्रूरावलोकनात्सर्वनाशाय नमः ।
२०५.ॐ कृष्णाङ्गदप्रियाय नमः ।
२०६.ॐ खद्योताय नमः ।
२०७.ॐ खण्डनाय नमः ।
२०८.ॐ खड्गधराय नमः ।
२०९.ॐ खेचरपूजिताय नमः ।
२१०.ॐ खरांशुतनयाय नमः ।
२११.ॐ खगानां पतिवाहनाय नमः ।
२१२.ॐ गोसवासक्तहृदयाय नमः ।
२१३.ॐ गोचरस्थानदोषहृते नमः ।
२१४.ॐ गृहराश्याधिपाय नमः ।
२१५.ॐ गृहराजमहाबलाय नमः ।
२१६.ॐ गृध्रवाहाय नमः ।
२१७.ॐ गृहपतये नमः ।
२१८.ॐ गोचराय नमः ।
२१९.ॐ गानलोलुपाय नमः ।
२२०.ॐ घोराय नमः ।
२२१.ॐ घर्माय नमः ।
२२२.ॐ घनतमसे नमः ।
२२३.ॐ घर्मिणे नमः ।
२२४.ॐ घनकृपान्विताय नमः ।
२२५.ॐ घननीलाम्बरधराय नमः ।

shani shahastra namavali