१५१.ॐ कृष्णकेतनाय नमः ।
१५२.ॐ कालात्मने नमः ।
१५३.ॐ कालकर्त्रे नमः ।
१५४.ॐ कृतान्ताय नमः ।
१५५.ॐ कृष्णगोप्रियाय नमः ।
१५६.ॐ कालाग्निरुद्ररूपाय नमः ।
१५७.ॐ काश्यपात्मजसम्भवाय नमः ।
१५८.ॐ कृष्णवर्णहयाय नमः ।
१५९.ॐ कृष्णगोक्षीरसुप्रियाय नमः ।
१६०.ॐ कृष्णगोघृतसुप्रीताय नमः ।
१६१.ॐ कृष्णगोदधिषुप्रियाय नमः ।
१६२.ॐ कृष्णगावैकचित्ताय नमः ।
१६३.ॐ कृष्णगोदानसुप्रियाय नमः ।
१६४.ॐ कृष्णगोदत्तहृदयाय नमः ।
१६५.ॐ कृष्णगोरक्षणप्रियाय नमः ।
१६६.ॐ कृष्णगोग्रासचित्तस्य सर्वपीडानिवारकाय नमः ।
१६७.ॐ कृष्णगोदान शान्तस्य सर्वशान्ति फलप्रदाय नमः ।
१६८.ॐ कृष्णगोस्नान कामस्य गङ्गास्नान फलप्रदाय नमः ।
१६९.ॐ कृष्णगोरक्षणस्याशु सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः ।
१७०.ॐ कृष्णगावप्रियाय नमः ।
१७१.ॐ कपिलापशुषुप्रियाय नमः ।
१७२.ॐ कपिलाक्षीरपानस्य सोमपानफलप्रदाय नमः ।
१७३.ॐ कपिलादानसुप्रीताय नमः ।
१७४.ॐ कपिलाज्यहुतप्रियाय नमः ।
१७५.ॐ कृष्णाय नमः ।

shani shahastra namavali