१०१.ॐ ऋषिभिः परिपूजिताय नमः ।
१०२.ॐ ऋग्वेदवन्द्याय नमः ।
१०३.ॐ ऋग्रूपिणे नमः ।
१०४.ॐ ऋजुमार्गप्रवर्तकाय नमः ।
१०५.ॐ लुलितोद्धारकाय नमः ।
१०६.ॐ लूतभवपाश प्रभञ्जनाय नमः ।
१०७.ॐ लूकाररूपकाय नमः ।
१०८.ॐ लब्धधर्ममार्गप्रवर्तकाय नमः ।
१०९.ॐ एकाधिपत्यसाम्राज्यप्रदाय नमः ।
११०.ॐ एनौघनाशनाय नमः ।
१११.ॐ एकपादे नमः ।
११२.ॐ एकस्मै नमः ।
११३.ॐ एकोनविंशतिमासभुक्तिदाय नमः ।
११४.ॐ एकोनविंशतिवर्षदशाय नमः ।
११५.ॐ एणाङ्कपूजिताय नमः ।
११६.ॐ ऐश्वर्यफलदाय नमः ।
११७.ॐ ऐन्द्राय नमः ।
११८.ॐ ऐरावतसुपूजिताय नमः ।
११९.ॐ ओंकारजपसुप्रीताय नमः ।
१२०.ॐ ओंकारपरिपूजिताय नमः ।
१२१.ॐ ओंकारबीजाय नमः ।
१२२.ॐ औदार्यहस्ताय नमः ।
१२३.ॐ औन्नत्यदायकाय नमः ।
१२४.ॐ औदार्यगुणाय नमः ।
१२५.ॐ औदार्यशीलाय नमः ।

shani shahastra namavali