९०१.ॐ सर्वात्मने नमः ।
९०२.ॐ सर्वदोषघ्नाय नमः ।
९०३.ॐ सर्वगर्वप्रभञ्जनाय नमः ।
९०४.ॐ समस्तलोकाभयदाय नमः ।
९०५.ॐ सर्वदोषाङ्गनाशकाय नमः ।
९०६.ॐ समस्तभक्तसुखदाय नमः ।
९०७.ॐ सर्वदोषनिवर्तकाय नमः ।
९०८.ॐ सर्वनाशक्षमाय नमः ।
९०९.ॐ सौम्याय नमः ।
९१०.ॐ सर्वक्लेशनिवारकाय नमः ।
९११.ॐ सर्वात्मने नमः ।
९१२.ॐ सर्वदातुष्टाय नमः ।
९१३.ॐ सर्वपीडानिवारकाय नमः ।
९१४.ॐ सर्वरूपिणे नमः ।
९१५.ॐ सर्वकर्मणे नमः ।
९१६.ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
९१७.ॐ सर्वकारकाय नमः ।
९१८.ॐ सुकृते नमः ।
९१९.ॐ सुलभाय नमः ।
९२०.ॐ सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः ।
९२१.ॐ सूर्यात्मजाय नमः ।
९२२.ॐ सदातुष्टाय नमः ।
९२३.ॐ सूर्यवंशप्रदीपनाय नमः ।
९२४.ॐ सप्तद्वीपाधिपाय नमः ।
९२५.ॐ सुरासुरभयङ्कराय नमः ।

shani shahastra namavali