८०१.ॐ विप्राराधन तत्पराय नमः ।
८०२.ॐ विशालनेत्राय नमः ।
८०३.ॐ विशिखाय नमः ।
८०४.ॐ विप्रदानबहुप्रियाय नमः ।
८०५.ॐ विश्वसृष्टि समुद्भूताय नमः ।
८०६.ॐ वैश्वानरसमद्युतये नमः ।
८०७.ॐ विष्णवे नमः ।
८०८.ॐ विरिञ्चये नमः ।
८०९.ॐ विश्वेशाय नमः ।
८१०.ॐ विश्वकर्त्रे नमः ।
८११.ॐ विशाम्पतये नमः ।
८१२.ॐ विराडाधारचक्रस्थाय नमः ।
८१३.ॐ विश्वभुजे नमः ।
८१४.ॐ विश्वभावनाय नमः ।
८१५.ॐ विश्वव्यापारहेतवे नमः ।
८१६.ॐ वक्रक्रूरविवर्जिताय नमः ।
८१७.ॐ विश्वोद्भवाय नमः ।
८१८.ॐ विश्वकर्मणे नमः ।
८१९.ॐ विश्वसृष्टि विनायकाय नमः ।
८२०.ॐ विश्वमूलनिवासिने नमः ।
८२१.ॐ विश्वचित्रविधायकाय नमः ।
८२२.ॐ विश्वाधारविलासिने नमः ।
८२३.ॐ व्यासेन कृतपूजिताय नमः ।
८२४.ॐ विभीषणेष्टवरदाय नमः ।
८२५.ॐ वाञ्छितार्थप्रदायकाय नमः ।

shani shahastra namavali