७०१.ॐ महेन्द्रादि सुरार्चिताय नमः ।
७०२.ॐ महारथाय नमः ।
७०३.ॐ महावेगाय नमः ।
७०४.ॐ मणिरत्नविभूषिताय नमः ।
७०५.ॐ मेषनीचाय नमः ।
७०६.ॐ महाघोराय नमः ।
७०७.ॐ महासौरये नमः ।
७०८.ॐ मनुप्रियाय नमः ।
७०९.ॐ महादीर्घाय नमः ।
७१०.ॐ महाग्रासाय नमः ।
७११.ॐ महदैश्वर्यदायकाय नमः ।
७१२.ॐ महाशुष्काय नमः ।
७१३.ॐ महारौद्राय नमः ।
७१४.ॐ मुक्तिमार्गप्रदर्शकाय नमः ।
७१५.ॐ मकरकुम्भाधिपाय नमः ।
७१६.ॐ मृकण्डुतनयार्चिताय नमः ।
७१७.ॐ मन्त्राधिष्ठानरूपाय नमः ।
७१८.ॐ मल्लिकाकुसुमप्रियाय नमः ।
७१९.ॐ महामन्त्रस्वरूपाय नमः ।
७२०.ॐ महायन्त्रस्थिताय नमः ।
७२१.ॐ महाप्रकाशदिव्यात्मने नमः ।
७२२.ॐ महादेवप्रियाय नमः ।
७२३.ॐ महाबलि समाराध्याय नमः ।
७२४.ॐ महर्षिगणपूजिताय नमः ।
७२५.ॐ मन्दचारिणे नमः ।

shani shahastra namavali