६५१.ॐ भवभूतगणैःस्तुत्याय नमः ।
६५२.ॐ भूतसंघसमावृताय नमः ।
६५३.ॐ भ्राजिष्णवे नमः ।
६५४.ॐ भगवते नमः ।
६५५.ॐ भीमाय नमः ।
६५६.ॐ भक्ताभीष्टवरप्रदाय नमः ।
६५७.ॐ भवभक्तैकचित्ताय नमः ।
६५८.ॐ भक्तिगीतस्तवोन्मुखाय नमः ।
६५९.ॐ भूतसन्तोषकारिणे नमः ।
६६०.ॐ भक्तानां चित्तशोधनाय नमः ।
६६१.ॐ भक्तिगम्याय नमः ।
६६२.ॐ भयहराय नमः ।
६६३.ॐ भावज्ञाय नमः ।
६६४.ॐ भक्तसुप्रियाय नमः ।
६६५.ॐ भूतिदाय नमः ।
६६६.ॐ भूतिकृते नमः ।
६६७.ॐ भोज्याय नमः ।
६६८.ॐ भूतात्मने नमः ।
६६९.ॐ भुवनेश्वराय नमः ।
६७०.ॐ मन्दाय नमः ।
६७१.ॐ मन्दगतये नमः ।
६७२.ॐ मासमेवप्रपूजिताय नमः ।
६७३.ॐ मुचुकुन्दसमाराध्याय नमः ।
६७४.ॐ मुचुकुन्दवरप्रदाय नमः ।
६७५.ॐ मुचुकुन्दार्चितपदाय नमः ।

shani shahastra namavali