६०१.ॐ पञ्चनक्षत्राधिपाय नमः ।
६०२.ॐ पञ्चनक्षत्रसेविताय नमः ।
६०३.ॐ प्रपञ्चरक्षित्रे नमः ।
६०४.ॐ प्रपञ्चस्यभयङ्कराय नमः ।
६०५.ॐ फलदानप्रियाय नमः ।
६०६.ॐ फलहस्ताय नमः ।
६०७.ॐ फलप्रदाय नमः ।
६०८.ॐ फलाभिषेकप्रियाय नमः ।
६०९.ॐ फल्गुनस्य वरप्रदाय नमः ।
६१०.ॐ फुटच्छमितपापौघाय नमः ।
६११.ॐ फल्गुनेन प्रपूजिताय नमः ।
६१२.ॐ फणिराजप्रियाय नमः ।
६१३.ॐ फुल्लाम्बुज विलोचनाय नमः ।
६१४.ॐ बलिप्रियाय नमः ।
६१५.ॐ बलिने नमः ।
६१६.ॐ बभ्रुवे नमः ।
६१७.ॐ ब्रह्मविष्ण्वीशक्लेशकृते नमः ।
६१८.ॐ ब्रह्मविष्ण्वीशरूपाय नमः ।
६१९.ॐ ब्रह्मशक्रादिदुर्लभाय नमः ।
६२०.ॐ बासदर्ष्ट्या प्रमेयाङ्गाय नमः ।
६२१.ॐ बिभ्रत्कवचकुण्डलाय नमः ।
६२२.ॐ बहुश्रुताय नमः ।
६२३.ॐ बहुमतये नमः ।
६२४.ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।
६२५.ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः ।

shani shahastra namavali