५५१.ॐ पुण्याय नमः ।
५५२.ॐ पुरुहूत समर्चिताय नमः ।
५५३.ॐ पाण्डवादि सुसंसेव्याय नमः ।
५५४.ॐ प्रणवाय नमः ।
५५५.ॐ पुरुषार्थदाय नमः ।
५५६.ॐ पयोदसमवर्णाय नमः ।
५५७.ॐ पाण्डुपुत्रार्तिभञ्जनाय नमः ।
५५८.ॐ पाण्डुपुत्रेष्टदात्रे नमः ।
५५९.ॐ पाण्डवानां हितङ्कराय नमः ।
५६०.ॐ पञ्चपाण्डवपुत्राणां सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः ।
५६१.ॐ पञ्चपाण्डवपुत्राणां सर्वारिष्ट निवारकाय नमः ।
५६२.ॐ पाण्डुपुत्राद्यर्चिताय नमः ।
५६३.ॐ पूर्वजाय नमः ।
५६४.ॐ प्रपञ्चभृते नमः ।
५६५.ॐ परचक्रप्रभेदिने नमः ।
५६६.ॐ पाण्डवेषु वरप्रदाय नमः ।
५६७.ॐ परब्रह्मस्वरूपाय नमः ।
५६८.ॐ पराज्ञापरिवर्जिताय नमः ।
५६९.ॐ परात्पराय नमः ।
५७०.ॐ पाशहन्त्रे नमः ।
५७१.ॐ परमाणवे नमः ।
५७२.ॐ प्रपञ्चकृते नमः ।
५७३.ॐ पातङ्गिने नमः ।
५७४.ॐ पुरुषाकाराय नमः ।
५७५.ॐ परशम्भुसमुद्भवाय नमः ।

shani shahastra namavali