५०१.ॐ नवमाणिक्यशोभिताय नमः ।
५०२.ॐ परमात्मने नमः ।
५०३.ॐ परब्रह्मणे नमः ।
५०४.ॐ परमैश्वर्यकारणाय नमः ।
५०५.ॐ प्रपन्नभयहारिणे नमः ।
५०६.ॐ प्रमत्तासुरशिक्षकाय नमः ।
५०७.ॐ प्रासहस्ताय नमः ।
५०८.ॐ पङ्गुपादाय नमः ।
५०९.ॐ प्रकाशात्मने नमः ।
५१०.ॐ प्रतापवते नमः ।
५११.ॐ पावनाय नमः ।
५१२.ॐ परिशुद्धात्मने नमः ।
५१३.ॐ पुत्रपौत्रप्रवर्धनाय नमः ।
५१४.ॐ प्रसन्नात्सर्वसुखदाय नमः ।
५१५.ॐ प्रसन्नेक्षणाय नमः ।
५१६.ॐ प्रजापत्याय नमः ।
५१७.ॐ प्रियकराय नमः ।
५१८.ॐ प्रणतेप्सितराज्यदाय नमः ।
५१९.ॐ प्रजानां जीवहेतवे नमः ।
५२०.ॐ प्राणिनां परिपालकाय नमः ।
५२१.ॐ प्राणरूपिणे नमः ।
५२२.ॐ प्राणधारिणे नमः ।
५२३.ॐ प्रजानां हितकारकाय नमः ।
५२४.ॐ प्राज्ञाय नमः ।
५२५.ॐ प्रशान्ताय नमः ।

shani shahastra namavali