५१.ॐ आनन्दकराय नमः ।
५२.ॐ आयुधधारकाय नमः ।
५३.ॐ आत्मचक्राधिकारिणे नमः ।
५४.ॐ आत्मस्तुत्यपरायणाय नमः ।
५५.ॐ आयुष्कराय नमः ।
५६.ॐ आनुपूर्व्याय नमः ।
५७.ॐ आत्मायत्तजगत्त्रयाय नमः ।
५८.ॐ आत्मनामजपप्रीताय नमः ।
५९.ॐ आत्माधिकफलप्रदाय नमः ।
६०.ॐ आदित्यसंभवाय नमः ।
६१.ॐ आर्तिभञ्जनाय नमः ।
६२.ॐ आत्मरक्षकाय नमः ।
६३.ॐ आपद्बान्धवाय नमः ।
६४.ॐ आनन्दरूपाय नमः ।
६५.ॐ आयुःप्रदाय नमः ।
६६.ॐ आकर्णपूर्णचापाय नमः ।
६७.ॐ आत्मोद्दिष्टद्विजप्रदाय नमः ।
६८.ॐ आनुकूल्याय नमः ।
६९.ॐ आत्मरूपप्रतिमादानसुप्रियाय नमः ।
७०.ॐ आत्मारामाय नमः ।
७१.ॐ आदिदेवाय नमः ।
७२.ॐ आपन्नार्तिविनाशनाय नमः ।
७३.ॐ इन्दिरार्चितपादाय नमः ।
७४.ॐ इन्द्रभोगफलप्रदाय नमः ।
७५.ॐ इन्द्रदेवस्वरूपाय नमः ।

shani shahastra namavali