हिंदी में   

(Shani Ashttotarshatnamavali)

1. Om Shanaishcharaya Namah
2. Om Shantaya Namah
3. Om Sarvabhishtapradayine Namah
4. Om Sharanyaya Namah
5. Om Varenyaya Namah
6. Om Sarveshaya Namah
7. Om Saumyaya Namah
8. Om Suravandyaya Namah
9. Om Suralokaviharine Namah
10. Om Sukhasanopavishtaya Namah
11. Om Sundaraya Namah।
12. Om Ghanaya Namah
13. Om Ghanarupaya Namah
14. Om Ghanabharanadharine Namah
15. Om Ghanasaravilepaya Namah
16. Om Khadyotaya Namah
17. Om Mandaya Namah
18. Om Mandacheshtaya Namah
19. Om Mahaniyagunatmane Namah
20. Om Martyapavanapadaya Namah
21. Om Maheshaya Namah
22. Om Chhayaputraya Namah
23. Om Sharvaya Namah
24. Om Shatatuniradharine Namah
25. Om Charasthirasvabhavaya Namah।

26. Om Achanchalaya Namah
27. Om Nilavarnaya Namah
28. Om Nityaya Namah
29. Om Nilanjananibhaya Namah
30. Om Nilambaravibhushanaya Namah
31. Om Nishchalaya Namah
32. Om Vedyaya Namah
33. Om Vidhirupaya Namah
34. Om Virodhadharabhumaye Namah
35. Om Bhedaspadasvabhavaya Namah
36. Om Vajradehaya Namah
37. Om Vairagyadaya Namah
38. Om Viraya Namah
39. Om Vitarogabhayaya Namah
40. Om Vipatparampareshaya Namah
41. Om Vishvavandyaya Namah
42. Om Gridhnavahaya Namah
43. Om Gudhaya Namah
44. Om Kurmangaya Namah
45. Om Kurupine Namah
46. Om Kutsitaya Namah
47. Om Gunadhyaya Namah
48. Om Gocharaya Namah
49. Om Avidyamulanashanaya Namah
50. Om Vidyavidyasvarupine Namah

51. Om Ayushyakaranaya Namah
52. Om Apadurddhatre Namah
53. Om Vishnubhaktaya Namah
54. Om Vishine Namah
55. Om Vividhagamavedine Namah
56. Om Vidhistutyaya Namah
57. Om Vandyaya Namah
58. Om Virupakshaya Namah
59. Om Varishthaya Namah
60. Om Garishthaya Namah
61. Om Vajrankushadharaya Namah
62. Om Varadabhayahastaya Namah
63. Om Vamanaya Namah
64. Om Jyeshthapatnisametaya Namah
65. Om Shreshthaya Namah
66. Om Mitabhashine Namah
67. Om Kashtaughanashakartre Namah
68. Om Pushtidaya Namah
69. Om Stutyaya Namah
70. Om Stotragamyaya Namah
71. Om Bhaktivashyaya Namah
72. Om Bhanave Namah
73. Om Bhanuputraya Namah
74. Om Bhavyaya Namah
75. Om Pavanaya Namah

76. Om Dhanurmandalasamsthaya Namah
77. Om Dhanadaya Namah
78. Om Dhanushmate Namah
79. Om Tanuprakashadehaya Namah
80. Om Tamasaya Namah
81. Om Asheshajanavandyaya Namah
82. Om Visheshaphaladayine Namah
83. Om Vashikritajaneshaya Namah
84. Om Pashunam Pataye Namah
85. Om Khecharaya Namah
86. Om Khageshaya Namah
87. Om Ghananilambaraya Namah
88. Om Kathinyamanasaya Namah
89. Om Aryaganastutyaya Namah
90. Om Nilachchhatraya Namah
91. Om Nityaya Namah
92. Om Nirgunaya Namah
93. Om Gunatmane Namah
94. Om Niramayaya Namah
95. Om Nindyaya Namah
96. Om Vandaniyaya Namah
97. Om Dhiraya Namah
98. Om Divyadehaya Namah
99. Om Dinartiharanaya Namah
100. Om Dainyanashakaraya Namah
101. Om Aryajanaganyaya Namah
102. Om Kruraya Namah
103. Om Kruracheshtaya Namah
104. Om Kamakrodhakaraya Namah
105. Om Kalatraputrashatrutvakaranaya Namah
106. Om Pariposhitabhaktaya Namah।
107. Om Parabhitiharaya Namah
108. Om Bhaktasanghamanoabhishtaphaladaya Namah